คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรัณย์ภัทร ทองเป้า
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนาภา เหลี่ยมการค้า
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปราณณิชา ขันตะชล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิกานต์ หนูเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภูษณิศา เลิศแตง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภัสสร มิ่งมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤติน ไกรกิจราษฎร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพบเพชร พ่วงพี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวุฒิ ศรีปุงวิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3