ลูกจ้างชั่วคราว

นางอุบล พุ่มสิโล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชัช แหล่พัว
ปฏิบัติงานทั่วไป

นายสรรเสริญ โฉมเติม
พนักงานขับรถ

นางรันทม คงจันทร์
ปฏิบัติงานทั่วไป

นางน้ำอ้อย กระแบกหอม
ปฏิบัติงานทั่วไป