ครูอัตราจ้างไทย

นางสาวนริศรา สุขใส
ครูพลศึกษา

นายณัฐนันท์ จรวุฒิพันธ์
ครูพลศึกษา

นางสาวชนิภรณ์ ศิริพันธุ์
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวสุกัญญา ใจมูล
ครูปฐมวัย

นายสิทธิศักดิ์ คำสุข
ครูพลศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนาค
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวนาริน รุ่งสว่าง
ครูสังคมศึกษา

นางสาววรรจชนก สุทธิชาติ
ครูภาษาไทย

นางสาวกนิษฐา บัวอิ่มพันธ์
ครูปฐมวัย

นางสาวบุษรังสี สิงห์ประเสริฐ
ครูปฐมวัย

นางสาวจราภรณ์ ทองโตนด
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธรรนยพร อู่ตุ้ม
ครูคณิตศาสตร์

นางสาววิภาพร เกิดช่าง
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐกมล สิงเหม
ครูปฐมวัย

นางสาวกาญขนา อ่อมฤิทธิ์
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญธิญารัตน์ เทพบาท
ครูวิทยาศาสตร์

นางสาววรัญญา อุทากรณ์
ล่ามแปลภาษา

นางสาวนริสรา บัวพัน
ครูภาษาไทย

นางสาวณิชนันทน์ วงษ์ฟั่น
ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวอทิมา จิตวิเศษ
ครูปฐมวัย

นางสาวอมิตา ขุนพยัคฆ์
ครูปฐมวัย