ครูอัตราจ้างไทย

นางสาวนริศรา สุขใส
พลศึกษา

นายอภิชาติ แพงโตนด
พลศึกษา

นายณัฐนันท์ จรวุฒิพันธ์
พลศึกษา(ว่ายน้ำ)

นายสุทธิพงษ์ รอดสิน
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวชนิภรณ์ ศิริพันธุ์
สังคมศึกษา/คอมพิวเตอร์

นางสาวสุปราณี ขาวป้อม
ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา ใจมูล
ปฐมวัย

นายสิทธิศักดิ์ คำสุข
พลศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนาค
วิทยาศาสตร์

นางสาวนาริน รุ่งสว่าง
สังคมศึกษา

นางสาวนันทกา บุญเหมือน
ครูพิเศษ

นางสาวพิชญภัค ทับนาก

นางสาวกนิษฐา บัวอิ่มพันธ์
อนุบาล

นางสาวบุษรังสี สิงห์ประเสริฐ
ปฐมวัย

นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม
วิทยาศาสตร์

นางสาวศจี คงนา
ปฐมวัย

นางสาวรัตนาวดี งามภักดิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวจราภรณ์ ทองโตนด
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชนาถ อู่ตุ้ม

นางสาวกมลชนก โพธิ์จันทร์

นางสาววิภาพร เกิดช่าง

นางสาวสุดารัตน์ หมื่นมะโน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐกมล สิงเหม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธันย์ชนก หงษ์ผ้วย
ครูอัตราจ้าง

นายสรนัฐ ประมูลสิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญขนา อ่อมฤิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายกาญจนรัตน์ ฟูสี
ครูอัตราจ้าง

นายภูริวัชร์ รอดสิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญธิญารัตน์ เทพบาท