ครูอัตราจ้างไทย

นางสาวนริศรา สุขใส
พลศึกษา

นายอภิชาติ แพงโตนด
พลศึกษา

นายณัฐนันท์ จรวุฒิพันธ์
พลศึกษา(ว่ายน้ำ)

นายสุทธิพงษ์ รอดสิน
คอมพิวเตอร์

นางสาวชนิภรณ์ ศิริพันธุ์
สังคมศึกษา/คอมพิวเตอร์

นางสาวสุกัญญา ใจมูล
ปฐมวัย

นายสิทธิศักดิ์ คำสุข
พลศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนาค
วิทยาศาสตร์

นางสาวนาริน รุ่งสว่าง
สังคมศึกษา

นางสาวนันทกา สุทธิชาติ
ภาษาไทย

นางสาวพิชญภัค ทับนาก
ครูสังคมศึกษา

นางสาวกนิษฐา บัวอิ่มพันธ์
ปฐมวัย

นางสาวบุษรังสี สิงห์ประเสริฐ
ปฐมวัย

นางสาวศจี คงนา
ปฐมวัย

นางสาวรัตนาวดี งามภักดิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวจราภรณ์ ทองโตนด
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธรรนยพร อู่ตุ้ม
คณิตศาสตร์

นางสาววิภาพร เกิดช่าง
วิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ หมื่นมะโน
ปฐมวัย

นางสาวณัฐกมล สิงเหม
ปฐมวัย

นางสาวกาญขนา อ่อมฤิทธิ์
คอมพิวเตอร์

นางสาวธัญธิญารัตน์ เทพบาท
วิทยาศาสตร์

นางสาวชาริณี นิลจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิรประภา ปิ่นทอง
ปฐมวัย

นางสาวฐานมาศ เสนแสง
ครูอัตราจ้าง(ล่าม)

นางสาวสุภารวี จันทร์งาม
ครูอัตราจ้าง(ล่าม)

นายธีรศักดิ์ อรุณวิง
ภาษาอังกฤษ