พนักงานราชการ

นางสาวชฎาภรณ์ พึ่งกัน
พนักงานราชการ(ครูประจำชั้น)

นางธนพร บ้านกล้วย
พนักงานราชการ(ครุภัณฑ์)

นางสาวมุกรินทร์ กลื่นคุณ
พนักงานราชการ