ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธุรการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอัมพรัตน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบัวชมพู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : เงินงบประมาณ
เพิ่มเติม..