ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอรัญญา สัพทเสวี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/6(IEP,หัวหน้าสายชั้น)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางน้ำอ้อย นกเพชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกมลกานต์ อินพ่วง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉม
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุกัญนิการ์ กลมกล่อม
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางอัญชนา พานทอง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางลัดดา แจ่มจันทร์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/7 (ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7