ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวกนิษฐา บัวอิ่มพันธ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1