ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟองจันทร์ ปัณสุพฤกษ์
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร จีนะสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499 - 2501
ชื่อ-นามสกุล : นางประภรณ์ สุทธิเรืองวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2501 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นางสงวน จุลโลบล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมสมร ปทุมมานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา วุฒิการณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทัย ตรงเมธี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาส จันทร์เข็ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง บุญไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายศีลธรรม เรืองโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเปลี่ยน น่วมเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสาย โกศล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล น้อยเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย เด่นสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัชร อินทรโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา นิใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561- 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน