ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุภาณ๊ โพธิ์แก้ว
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/7 (ภาษาไทย)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวอรุณลักษณ์ โตศรีทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิริกุล แสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจิรนันท์ หิรัญศรี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุรีรัตน์ เที่ยงดี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางอภิรดี สาบุ่ง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวกมลชนก โพธิ์จันทร์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6