ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวพิชญาภา เกษรบัว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1(ห้องเรียนIEP)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกฤษณา อินลับ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2(ห้องเรียนSM)

นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวกมลชนก เพิ้งจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นาอัปสร หมอนทอง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางชฏาภรณ์ พึ่งกัน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6