หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
             เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2
             ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
         เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6
             ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
         เปิดสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
                            
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาไทย
         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         เปฺิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 , 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6