ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนุกูล พิพิธทอง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/3 (EBE)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางธนัญญา ยานกาย
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา สุหงษา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิสุทธิ์ ทิมจ้อย
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การ
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสุนันทา เรืองเดช
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางฐานิตา อยู่อ้น
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/7 (ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7