ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การ
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/5 (SM)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางธนัญญา ยานกาย
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา สุหงษา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนุกูล พิพิธทอง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางมัลลิกา วรรณชรา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุนันทา เรืองเดช
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางฐานิตา อยู่อ้น
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/7 (ห้องภาษาไทย)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางวิจิตรา พุกพัก
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8