ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางขันทิพย์ สมหญวงศ์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/3 ( EBE,หัวหน้าสายชั้น)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางบุษบา บุญชู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอังคณา ม่วงมา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรัญญา คีรีมาศทอง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอรุณี พวงขจร
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสิตานันท์ ศรีเมือง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่าง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7