ครูพิเศษ

นางนันทภัค อินทร์ทิม
ครูพิเศษ(ดนตรี-นาฏศิลป์)

นางสุดาวดี นวนบ้านด่าน
ครูพิเศษ(ภาษาไทย)

นางสาวทิพวรรณ ใจกลม
ภาษาไทย/ห้องสมุด

นางวิภาจรี เอี่ยมนุ้ย
ประวัติศาสตร์

นางสาวเนาวรัตน์ บุตรเพชรรัตน์
ครูพิเศษ(วิทยาศาสตร์)

นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโต
ครูพิเศษ(ดนตรี)

นางสาวสุภาภรณ์ สายด้วง
ครูคณิตศาสตร์

นางสาวเมษปุณยาพร วาดเอื้อยวงศ์
ครูประวัติศาสตร์

นายกีรติ จันโททัย
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นายวัชระ ราตรี
ครูพลศึกษา

นางสาวรุ่งนภา น่าดู
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นายศุกรัตน์ แดนโคกสูง
ครูสังคมศึกษา

นายสนธิศักดิ์ มั่นหมาย
ครูพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบ
ครูนาฏศิลป์