ลูกจ้างประจำ

นายสมปอง ผาสุข

นายสุชีพ สีเมืองสำนัก