คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสามัญ รักษ์บริสุทธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
เบอร์โทร : 0817270899
ชื่อ-นามสกุล : พระจักรพงศ์ พนฺธุวรรธมฺโม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายหรั่ง อินอำพร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวรัตน์ พุ่มพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางอรัญญา สัพทเสวี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : คณะครู
เบอร์โทร : 0819715979
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์เธียรชัย กิจสนาโยธิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเกียรติ อังคะไวมงคล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย บุญสนอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0812836239
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิเชษฐ์ บุตรสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริชัย สร้อยเพชรเกษม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เดช เลิศศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.ลักษณา แจ่มจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา นิใจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : คณะผูบริหาร