เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขตจ้าง)

นางสาวศิริพร แซ่เล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ