ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางบุษบา ภู่อรุณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 (IEP)
หัวหน้าครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางอัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2(ห้องเรียนSM)หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย

นางสาวชฎาพร พึ่งกัน
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางพันธ์เพ็ญ ชูชิต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางพัชรินทร์ บุตรเถื่อน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

นางธิดา ดวงสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6