ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกัญญา อภิไชย์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/6 (IEP)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวไปรยา รอดจีน
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวันเพ็ญ ดวงแก้ว
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิรัรัตน์ เดชะอังกูร
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายณัฐวุฒิ บวบมี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางมลฤดี พรมมิ
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายทนงศักดิ์ แซ่โค้ว
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7