ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ดร.อนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. ประชุมวางแผนการนำผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพป.สุโขทัย เขต 1 ด้านการอ่านออกเขียนได้  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมพฤฒาจารย์ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ของ ผอ.ชฎากรณ์   บรรเลงรมย์   การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนอนุบาลสุโขทั
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2566,09:26   อ่าน 47 ครั้ง