ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ “บ้านคุ้มจันทร์แคมป์” จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดย ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  ร่วมกับนายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ “บ้านคุ้มจันทร์แคมป์” จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ด้วยประสบการณ์ตรงทั้งภาคความรู้และภาคปฎิบัติตามหลักสูตรของลูกเสือ-ยุวกาชาด การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,13:44   อ่าน 51 ครั้ง