ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยโดยความเห็นชอบจาก ดร. อนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย   ควบคุมดูแลโดยนางสาวอรุณรัตน์   ชะยันโต และนางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี  คนละ  1  ชิ้น  ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามรถเล่นดนตรีได้อย่างน้อยคนละ  1  ชิ้น  รวมทั้งปลูกฝังความรักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีนักเรียยนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จำนวน  70   คน  ซึ่งต้องเข้ารับการฝึกอบรม  ณ  อาคารดุริยางค์  วิทยาลัยนาฏศิลป์  เป็นเวลา  3  สัปดาห์ คือ  วันที่ 11-12,18-19 และ  26  กุมภาพันธ์  2566  บัดนี้การอบรมได้สิ้นสุดลงแล้ว  ขอชื่นชมนักเรียนที่เสียสละและมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝน  เพื่อพัฒนาตนเองและร่วมเป็นกลุ่มเยาวชนที่ช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,13:43   อ่าน 36 ครั้ง