ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Anuban Sukhothai Kids-English Activities
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดกิจกรรม Anuban Sukhothai Kids-English Activities สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษา (LIP) ระดับชั้น ป.3-6 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล โดยมี ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนห้อง LIP ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานจากวิทยากรภายนอก ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายให้นักเรียนโดยตรง การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน นับเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยสรรค์สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน เป็นสำคัญ
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,15:30   อ่าน 34 ครั้ง