ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
ตามมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายโกศล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนเปิดเรียนในรูปแบบ On Site แบบแบ่งกลุ่มสลับวันเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมาเรียน 100% (กำหนดระยะห่างกระจายพื้นที่) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทาง 6 มาตรการหลัก DMHT-RC , 6 มาตรการเสริม SSET-CQ และ 7 มาตรการเข้มงวด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
ฝ่ายวิชาการร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น จึงกำหนดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B สลับวันมาเรียนในรูปแบบ On Site กลุ่มเรียนที่บ้านจะเรียนแบบ On hand และ On Demand และแบบมาเรียน On Site ทั้งสายชั้น ดังรายละเอียดที่แนบมา พร้อมรายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 77 ครั้ง