วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เป็นวันครูแห่งชาติ คำขวัญวันครู "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"

 


 
   

 


 
 
 
คุรุแฟนซีสโมสร วันครู ประจำปี 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 ภาพกิจกรรมภาคกลางวันและกลางคืน
นายภานุวัชร อินทรโชติ และ คณะครูได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเด็กชายกีรติ สุธีรยง ประเสริฐ ผู้รับการประเมิน นักเรียนพระราชทาน ให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
วันที่ 3มกราคม 57  โรงเรียนอนุบาลจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และภาคบ่ายมีกิจกรรมกินเลี้ยง
ฉลองรับปีใหม่และจับฉลากแลกของขวัญกัน ภาพกิจกรรม ภาคเช้า ภาคกลางคืน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ร่วมโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยในกิจกรรมกีฬากลุ่มลุ่มน้ำยม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เป็นวันเปิดกีฬากลุ่ม จำนวน 14 โรงเรียน
และได้มีการแข่งขันนอกรอบ โรงเรียนอนุบาลได้เป็นแชมป์หลายรายการ ภาพกิจกรรม

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่น้ำพุร้อนพระร่วง อ.พรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร ภาพกิจกรรม

23 ธันวาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส อย่างยิ่งใหญ่ ภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2556 "บัวหลวงเกมส์" โรงเรียนอนบาลสุโขทัย 6 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 56 โรงเรียนอนุบาลจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด
ทั้งภาคเช้าและกลางคืน ภาพกิจกรรมที่โรงเรียน
ภาคกลางคืน
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุด
ีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนาม
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เรียนรู้คู่ธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรม
นางสาวรัตนาวดี ทับเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายวิชาการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้คณิต,วิทย์,อั งกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ภาพกิจกรรม
นายภานุวัชร อินทรโชติ และ คณะครูได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมิน นักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
โดยมีเด็กชายกีรติ สุธีรยง ประเสริฐ ผู้รับการประเมิน นักเรียนพระราชทาน ให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดกิจกรรมธรรมะ 5 นาที ภาพกิจกรรม นายภานุวัชร อินทรโชติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 56 ภาพกิจกรรม
นายภานุวัชร อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ยิมนาสติก SISB Bangkok
GymnasticsCompetition
ณ Sport HallSingapore
International School
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด
9 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน
51 เหรียญทองแดง ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจำนวน 54 คน เข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติก SISB Bangkok Gymnastics Competition ณ Sport Hall Singapore International School
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 9 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 51 เหรียญทองแดง ภาพกิจกรรม
นายภานุวัชร อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้จัดอบรมครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การใช้สื่อมัลติมิเดีย สื่อ3D เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของครูทุกคน ได้ใช้เทคโนโลย ีมาช่วยสอน
ภาพกิจกรรม  ภาพกิจกรรมรุ่น
สุดท้าย
  
นายภานุวัชร อินทรโชติ และ
คณะครูได้ต้อนรับคณะกรรมการ
การประเมิน นักเรียนพระราชทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย
เขต 1 โดยมีเด็กชายกีรติ สุธีรยง
ประเสริฐ ผู้รับการประเมิน
นักเรียนพระราชทาน
ให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
เด็กชายรัฐนันท์ ด่านจิระมนตรี
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุโขทัย
ระดั บประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
ได้บัตรเรียนฟรีทางออนไลน์
30 วัน   ที่ www.engtest.net
ภาพกิจกรรม
นายวิเชษฐ ์ ศิริพันธุ์ รองผู้อำนวยการ
และคณะครูได้ทำการมอบรถยนต์ให้โรงเรียน
โดยใช้เงินสวัสดิการครูอนุบาลสุโขทัยสนับสนุน
นายภานุวัชร อินทรโชติ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเป็นผู้รับมอบ
ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 56 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 สิงหาคม 56 โรงเรียนอนุบาลจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดทั้ง
ภาคเช้าและกลางคืน
ภาพกิจกรรมที่โรงเรียน
ภาคกลางคืน
เต้นแอร์โรบิคที่กวางตง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนอนุบาล
สุโขทัย ได้นำเทียนจำพรรษาถวายแก่
วัดป่าบนเนิน อ.บ้านด่านลานหอยและ
วัดกระชงค์คงคาราม อ.เมือง
นำโดยผ.อ.ภานุวัชร อินทรโชติ
และคณะครู นักเรียน ภาพกิจกรรม
นายภานุวัชร อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยนำคณะครูและนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามรอยสุนทรภู่สู่โลกกว้าง ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์
ภาคเช้ากิจกรรมไหว้ครู และภาคบ่ายมีกิจกรรมการแสดงนักเรียนและครู ณ เวทีแสดงศักยภาพ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรม
วันแชลเลนจ์เดย์ "วันออกกำลังกายโลก"
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ภาพกิจกรรม
 ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง อาณาจักรสัตว์ มี 7 เรื่อง โดยอาจารย์รุ่งนภา วรชัยวัฒน์
  สัตว์ไม่มีกระดูกสั้นหลังเล่ม 1

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์ไม่มีกระดูกสั้นหลังเล่ม 2 ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 ส่วนประกอบของดอก
ปลา ชุดกิจกรรมชุดที่ 2 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ชุดกิจกรรมชุดที่ 3 โลกของดอกไม้
สัตว์เลื้อยคลาน ชุดกิจกรรมชุดที่ 4 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่
สัตว์ปีก ชุดกิจกรรมชุดที่ 5 พืชไม่มีดอกในการสืบพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
เรื่อง ปลาท้องถิ่นสุโขทัย เล่มที่ 1
โดยอาจารย์รุ่งนภา วรชัยวัฒน์
     
ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
เรื่อง ปลาท้องถิ่นสุโขทัย เล่มที่ 2
โดยอาจารย์รุ่งนภา วรชัยวัฒน์
     
ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
เรื่อง ปลาท้องถิ่นสุโขทัย เล่มที่ 3
โดยอาจารย์รุ่งนภา วรชัยวัฒน์
     
ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
เรื่อง ปลาท้องถิ่นสุโขทัย เล่มที่ 4
โดยอาจารย์รุ่งนภา วรชัยวัฒน์
     
ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
เรื่อง ปลาท้องถิ่นสุโขทัย เล่มที่ 5
โดยอาจารย์รุ่งนภา วรชัยวัฒน์
     
 


นายภานุวัชร อินทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ
Web Page Hit Counter
3 January 2013