คณะผู้บริหาร

นายปัญญา นิใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรัตนาวดี ทับเงิน
รองผู้อำนวยการฯ วิชาการ